Τα συνεργαζόμενα με το UNIOPEN Πανεπιστήμια έχουν μακροχρόνια και πολυεπίπεδη παρουσία τόσο στη χώρα τους όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δε απόφοιτοί τους προέρχονται και από τις πέντε ηπείρους ενώ τα προγράμματά τους σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων από όλους τους επιστημονικούς κλάδους  παρακολουθούν σήμερα δεκάδες χιλιάδες φοιτητές. Τα εν λόγω Πανεπιστήμια δεν διαθέτουν μόνο εθνική αναγνώριση από τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας των χωρών ίδρυσης και εγκατάστασης αλλά και πολλές διεθνείς αναγνωρίσεις και πιστοποιήσεις από επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας.

Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ

Οι απόφοιτοι μας έχουν τόσο ακαδημαϊκή αναγνώριση όσο και επαγγελματική ισοδυναμία με τους αποφοίτους των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ). Μπορούν επομένως να κάνουν τα εξής:

  • Οι απόφοιτοι μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε Ελληνικά Πανεπιστήμια ή/ και σε Πανεπιστήμια εξωτερικού και επομένως να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Οι απόφοιτοι προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν σε προκηρύξεις του Δημοσίου (ΑΣΕΠ) με ακριβώς τα ίδια μόρια με ένα απόφοιτο ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος γιατί με την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση δίνεται η δυνατότητα αντιστοίχισης της βαθμολογίας του πτυχίου
  • Σε περίπτωση δημόσιων υπαλλήλων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πτυχίο του προπτυχιακού ή/ και μεταπτυχιακού προγράμματος για μισθολογική ή/ και βαθμολογική άνοδο.
  • Οι απόφοιτοι μας έχουν την δυνατότητα να βγάζουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από τις Περιφέρειες, τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια.
  • Τέλος, οι απόφοιτοι μας έχουν την δυνατότητα να γραφτούν σε Επαγγελματικούς Συλλόγους το οποίο προωθεί την δικτύωση τους και τους δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής σε συλλογικές δράσεις (σεμινάρια, συνέδρια κλπ)

Το International University of Applied Sciences και το eCAMPUS University  έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγή των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 

To International University of Applied Sciences αναγνωρίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ  ως ομοταγές των ελληνικών Πανεπιστημίων και αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τον εκπαιδευτικό οργανισμό UNIOPEN. 

Στον εξής σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την αναγνώριση του IU από τον ΔΟΑΤΑΠ:

https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/ 

Προς διευκόλυνσή σας η αναγνώριση στην παρακάτω φωτογραφία:

To International University of Applied Sciences ανήκει στα μεγαλύτερα παγκοσμίως διαδικτυακά πανεπιστήμια και σας δίνει την ευκαιρία να σπουδάσετε όπου και όποτε θέλετε, δίνοντας  100 % ευελιξία ως προς το μοντέλο φοίτησης.

Το IU είναι αναγνωρισμένο στη Γερμανία. Όλα τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών του IU είναι κρατικά αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από το Γερμανικό Συμβούλιο Επιστημών και το κρατίδιο της Θουριγγίας. Επιπλέον, είναι ευθυγραμμισμένα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαπίστευσης ECTS, το οποίο αποτελεί μέρος της διαδικασίας της Μπολόνια, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το IU είναι σε θέση να διαπιστεύσει ανεξάρτητα νέα προγράμματα σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που επιβάλλει η γερμανική κυβέρνηση, ακολουθώντας το καθεστώς της συστημικής μας διαπίστευσης. Το IU είναι επίσης πιστοποιημένο από το Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA), το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα της διδασκαλίας και του υλικού. Επιπλέον, το IU περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR).

Αυτές οι διαπιστεύσεις και τα υψηλά πρότυπα που τηρεί το IU αποδεικνύουν τη δέσμευση του πανεπιστημίου να παρέχει άριστη εκπαίδευση που εκτιμάται τόσο στη Γερμανία όσο και διεθνώς. 

Για να δείτε την απόφαση αναγνώρισης του eCAMPUS University πατήστε εδώ

Αναγνώριση  του Πανεπιστημίου eCAMPUS University από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας

Click here to see the Decree (ITA – 3MB) of the Ministry of Education, Universities and Research of 30 January 2006 establishing eCampus Online University.

Supplements to the Establishing Decree(ITA – .PDF)

Initial Accreditation Decree for the Curricula of the academic year 2013/14 (ITA – .PDF)

Initial Accreditation Decree LM-67 – Sciences of physical activity for health and wellbeing  (ITA – .PDF)

Οι τίτλοι σπουδών Bachelor και Master που εκδίδονται από τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, έχουν  Ισοδύναμα Επαγγελματικά Δικαιώματα με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων αναγνωρίζονται πλήρως. H ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2005/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων έγινε με το π.δ. 38/2010 (Α’ 78) Δείτε εδώ.

Σύμφωνα με το σύστημα αναγνώρισης του π.δ. αυτού, κατέστη δυνατή η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει τίτλων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση σπουδών που πραγματοποιούνται σε Κολλέγια στην Ελλάδα και οδηγούν στην άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος. Στη συνέχεια, δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων (Βachelor’s, Master’s και Phd) που έχουν απονεμηθεί από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αλλά δεν συνδέονται με την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος. Με νεότερη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας και για τίτλους (bachelor’s και master’s), εφόσον τα προγράμματα σπουδών που οδήγησαν στην απόκτησή τους πιστοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, ανεξάρτητα από τη σύνδεσή τους με νομοθετικά ρυθμιζόμενα ή μη επαγγέλματα.

Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας των ανωτέρω πτυχίων με τα αντίστοιχα που απονέμονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια  είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ)

Για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται εξετάσεις και ακολουθείται η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως αυτή ορίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ)

Η αναγνώριση παρέχεται από το ΑΤΕΕΝ ( πρώην ΣΑΕΠ)  όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Με βάση την αναγνώριση από το ΑΤΕΕΝ, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Δείτε εδώ σελ.9 για την πρόσληψή τους σε δημόσιες υπηρεσίες.

Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν, μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας εδώ.