fbpx

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1. Φορέας του Διαγωνισµού: Το αναγνωρισµένο από το ΥπουργείοΠαιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, UNIOPEN µε έδρα την ΑΘΗΝΑ (Πανεπιστηµίου 57, 10564 Αθήνα) (εφεξής ο «Διοργανωτής)).
 2. Αντικείµενο του Διαγωνισµού: Ο Διοργανωτής προκηρύσσει Προωθητική Ενέργεια –η οποία θα διενεργηθεί µε ενημερωτικό email (newsletter) σε συνεργασία με το portal: https://www.semifind.gr/
 3. Δικαίωµα συµµετοχής µπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαµένουν στην Ελλάδα. Με τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, ο συµµετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισµού.
 4. Αποκλεισµός συµµετεχόντων: Από το διαγωνισµό αποκλείονται όσοι εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α) Είναι εργαζόµενοι του UNIOPEN, Β) Τα πρόσωπα συγγενείας α’ και β ‘βαθµού µε τους ανωτέρω και οι σύζυγοι των εργαζοµένων αυτών. Γ) Οποιαδήποτε συµµετοχή των ανωτέρω προσώπων στην ενέργεια κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
 5. Διάρκεια του διαγωνισµού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισµού, ορίζεται Το Χρονικό διάστηµα από την 04/02/20, ώρα 12:00 (εφεξής η «’Εναρξη της Ενέργειας»), έως και την 20/02/2020 ώρα 12:00 (εφεξής η «Λήξη της Ενέργειας)).
 6. Τρόπος Συµµετοχής στο Διαγωνισµό: Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό του Διοργανωτή µπορεί να γίνει ως εξής: Όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν µέρος σε κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθεί ένας τυχερός πoυ θα λάβει μία πλήρη υποτροφία Πανεπιστημιακών Σπουδών για ένα από τα εξ αποστάσεως προγράμματα της επιλογής του στην ελληνική γλώσσα.
 7. Δώρα: Το Δώρο του Διαγωνισμού της κλήρωσης είναι μία (1) πλήρης υποτροφία Πανεπιστημιακών Σπουδών για ένα από τα εξ αποστάσεως προγράμματα της επιλογής του στην ελληνική γλώσσα. Το δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωµα ανταλλαγής του µε χρήµατα ή κάτι άλλο. Το δώρο παραδίδεται στους δικαιούχους µε την επίδειξη της ταυτότητας τους.
 8. Ο νικητής του Διαγωνισµού θα προκύψει µετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Ως «έγκυρη συµµετοχή», κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συµµετοχή στο Διαγωνισµό για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω: Α) Έχει υποβληθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 6 ανωτέρω, Β) Δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου. Γ) Δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Δ) Έχουν υποβληθεί µε καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων του κάθε ενδιαφεροµένου εντός του χρονικού διαστήµατος από την Έναρξη του Διαγωνισµού µέχρι τη Λήξη του Διαγωνισµού.
 9. Θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση στα γραφεία του Διοργανωτή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και εγγυώνται αδυναµία παρέµβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών και των Επιλαχόντων, διασφαλίζοντας έτσι το αδιάβλητο της κληρώσεως.

10.Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συµµετέχοντα για καταχώρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο nou τηρείται µε αυτά από το Διοργανωτή για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας Και για τον απαιτούµενο για το σκοπό χρόνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει. Οι Συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή της Ενέργειας και των αποτελεσµάτων της, συµπεριλαµβανοµένης της ταυτότητας του νικητή, µέσω ραδιοφώνου, καθώς και µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internetχωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης. Έτσι ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει και δηµοσιεύσει το όνοµα του νικητή, και ενδεχοµένως να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφηµιστικούς σκοπούς. Η δε συµµετοχή στο συγκεκριµένο Διαγωνισµό παρέχει αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευµατικών δικαιωµάτων ατελώς.

 1. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.
 2. Οι Συµµετέχοντες δίνουν την συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρία να τηρήσει αρχείο µε τα ανωτέρω προσωπικά δεδοµένα για τους ως άνω σκοπούς του διαγωνισµού. Τα δεδοµένα θα τηρηθούν µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει από καιρού εις καιρόν.

13. Κάθε Συµµετέχων έχει το δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωµα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδοµένων του σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων ’11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί προστασίας από επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώµατα µπορούν να ασκηθούν µέσω αποστολής συστηµένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Πανεπιστηµίου 57 Αθήνα είτε να αποστείλει σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση info@uniopen.gr «υπεύθυνος δε επεξεργασίας» για τις ανάγκες του νόµου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.